Kulturcentre
Fem kulturcentre
Kvislemark-Fyrendal Sogn havde fire kulturcentre. Forsamlingshuset i Kvislemark opført 1891, forsamlingshuset Enigheden ved Skumme Smedie opført 1900, Missionshuset i Tornemark opført 1906 og kommunebiblioteket på Tornemark Centralskole.
        Med hører vel også Fuirendal Skovpavillon, selvom den lå i nabosognet. 
         I 1954  oplyses det, at grevskabet har udlejet pavillonen til Indre Mission for 50 år. Desværre er tidspunktet for kontraktens begyndelsesdato ikke oplyst.
Enigheden

Kvislemark-Fyrendal Sogn havde fire kulturcentre. Forsamlingshuset i Kvislemark opført 1891, forsamlingshuset Enigheden ved Skumme Smedie opført 1900, Missionshuset i Tornemark opført 1906 og  kommunebiblioteket på Tornemark Centralskole. Med hører vel også Fuirendal Skovpavillon, selvom den lå i nabosognet.  
         Forsamlingshuset Enigheden blev bygget af afholdsforeningen og anvendt til foredrag, møder, gymnastik, baller, den årlige juletræsfest og som valgsted ved menighedsrådsvalg. Frem til 1943 havde pogeskolen til huse her. 
         
Foredragsforeningen var stiftet af lærer Kristen Nielsen Toftegaard, Skafterup Skole, i 1914. Den fik stor tilslutning og blev af stor betydning langt efter 2. Verdenskrigs afslutning takket være flittige og dygtige ledere. Jeg husker især fru Henriksen, Tornemark. Tilslutningen var god. 60 – 100 tilhørere. Undertiden langt flere endnu omkring 1940. Blandt foredragsholdere skal nævnes Folketingets formand Gustav Rasmussen.
        - Det kunne nok virke lidt stereotypt, når formanden hver gang takkede med følgende tale:”Jeg tror, jeg har forsamlingen med mig, når jeg takker for det gode foredrag.” En foredragsholder, højskoleforstander B., fortalte engang, at han var blevet takket med følgende ord: ”Jeg siger højskoleforstander B. tak for foredraget. Det var langt over forventning”, skrev sognepræst Aage Lambert-Jensen i et utrykt notat fra 1984.
          I 1942 skulle en mand fra Færøerne holde foredrag. De fleste biler var på det tidspunkt klodsede op. Den stakkels færing kunne ikke skaffe transport. Et par timer før foredraget telefonerede foredragsforeningens formand til en af egnens præster.
         - Hvad skal jeg dog gøre? Han kommer ikke, og om to timer er forsamlingshuset fuldt. Vil De ikke komme og holde foredrag?
         Joh, det ville sognepræsten godt. Han havde bare ikke noget foredrag liggende klart. Blev sjældent brugt som foredragsholder. Ham kunne man jo altid høre i kirken.
          Folk strømmede til og så, at det var kun en stedlig person, der skulle holde foredrag. Da de blev klar over situationen, syntes de, det var morsomt. Trods den manglende forberedelse lykkedes det foredragsholderen at skabe en god stemning. 
         Traditionen tro takkede formanden - forkvinden – for det gode foredrag. 
         Da folk skulle til at gå, tog hun ordet igen.
         - Hør, I kan få pengene tilbage. Det var jo en billig foredragsholder, råbte hun ud over salen.
          Den stakkels foredragsholder jublede med. Han havde egentligt lyst til at sige: ”Skyd ikke på pianisten. Han gjorde det, så godt han kunne”. Han sagde det bare ikke.

                     

                     

 

Andre arrangementer i Enigheden
I7 april 1950 holdt Fuirendal Venstrevælgerforening generalforsamling i Enigheden. Formanden, mejeribestyrer Christiansen, indledte og gav derefter ordet til folketingsmand Thisted Knudsen. I tilslutning til foredraget havde gårdejer Jens Mølledal, Skafterup, og formanden ordet. Bestyrelsesmedlemmerne kom fra Nyrup, Skafterup, Fuirendal og Tornemark. Kilde: Næstved Tidende 18. april 1950.
Kvindeforeningen

Fredag den 19. November 1943 samledes 23 Kvinder fra Kvislemark Fyrendal Kommune i Forsamlingshuset Enigheden for om muligt at danne en forening, hvis formål var at afholde et oplysende foredrag en gang hver måned. Man blev enige om, at tale med flere kvinder og saa samles igen Tirsdag den 23. November kl. 3 Eftermiddag for eventuelt at starte Foreningen samt vælge Bestyrelsen og aftale naar første Foredrag skulde afholdes. Det fremgår af foreningens forhandlingsprotokol.

           Den 23 November 1943 blev foreningen oprettet med 23 medlemmer.  

         Kontingentet blev sat til 3 kr. pr. medlem om året. Man besluttede, at foreningen skulle være upolitisk. 
         
Mænd kunne optages som passive medlemmer uden stemmeret.
         Foreningens formål var at oplyse kvinderne om, hvad hørte ind under kvinder, og hvad der hørte ind under alt  offentligt og kommunalt arbejde.      

 

Efterårsmøde

Skafterup og Omegns Foredragsforening, der efterhånden har fået et anseligt medlemstal, lagde forleden ud med et første af efterårets møder I Forsamlingshuset „Enigheden". Det blev en af de store aftener. Højskoleforstander Uffe Grosen, Vallekilde, holdt et fængslende foredrag med emne hentet fra England; og det efterhånden kendte amatørorkester fra Fuglebjergegnen musicerede under dygtig Ledelse af dirigenten, førstelærer Stig Andersen, Arløse. Trods det dårlige Vejr var der kommet mange tilstede.

Kilde: Næstved Tidende 4. oktober 1944.

 

 


Den lille protest
Skovpavillonen
I trediverne og fyrrerne holdt en husflidsforening ved pinsetid sin årlige udstilling af vinterens arbejder i Fuirendal Skovpavillon. Den lå dengang ved skovfogedboligen på Nyrupvej. Et kraftigt stormvejr væltede skovpavillonen op. Den blev ikke genopbygget.
        
            I juli 1945 indbød Foredragsforeningen for Skafterup og Omegn til et nationalt møde. Sygehusinspektør Møller holdt foredrag om en rejse til Sydslesvig og forstander Mølbak om modstandsbevægelsen. 
Førstelærer Wøldike Nielsen takkede med forsamlingens tilslutning for de gode foredrag. 
 
                   I følge Næstved Tidende holdtes det årlige sommermøde i Fuirendal Skovpavillion 12. juli 1950. Pastor Bartholdy, Haslev, holdt en bibeltime ved et eftermiddagsmøde. Derefter var der forhandling om børn indledt af missionær Horn-Andersen fra Vordingborg. Om aftenen var der igen møde med sidstnævnte taler. 
                    En måned senere, nemlig den 13. august,  holdt Dansk Missionsselskabs Sydvestsjællandskreds et møde i Fuirendal Skovpavillon. Ca. 100 mennesker var kommet. Missionær A. J. Sørensen, der havde været missionær i Kina og for nylig var vendt hjem til Danmark, skildrede i stærke farver kommunismens fremtrængen. De danskbyggede kirker er for en dels vedkommende beslaglagt og bruges som oplagsmagasiner.
Missionshuset
22. september 1900 oprettede frk. Sylvest, lærerinde ved Tornemark Forskole, og fru forpagter Holst på Fyrendal en søndagsskole. Skolen holdt til i forskolen i de første år.
      Da Missionshuset stod færdigt i 1906, flyttede søndagsskolen hertil.
     Da frk. Sylvest og fru Holst forlod egnen, førte gårdejer H. P. Nielsen og sadelmager Larsen, Tornemark og frk. Clara Petersen skolen videre.
      Ved jubilæet i 1950 havde gårdejer Herman Andersen, Hesselgården, været knyttet til skolen i over 25 år.  
      Den nu pensionerede lærerinde, frk. Sylvest mødte op til jubilæumsfestlighederne og holdt festtalen. 
      Lærer Bjørnvad, Haldagerlille, bragte hilsen og lykønskning fra Søndagsskolerenes Sammenslutning i Sorø Amt. Ved kaffeboredet talte skolens nuværende leder, gårdejer Herman Andersen, malermester Christensen, Rude, graver Sofus Larsen, Sørbymagle, førstelærer Wældike Nielsen, Tornemark, graver Larsen, Holsteinborg, førstelærer Greve, Bisserup og cykelhandler Axel Christensen, Kvislemark. Pastor Lambert-Jensen sluttede aftenen med andagt.

| Svar

Nyeste kommentarer

04.03 | 09:33

Årene 1940 til 1945 må aldrig glemmes

21.07 | 17:12

Den eneste vej til himlen.

Hvis Vi vil gå til uvidende sted, at vi ikke kender vejen til uvidende sted,
Vi har brug for person, at han nogensinde går til dette sted eller person fra det sted
hente os, så vi går ikke vild
Denne måde at tænke på er meget r

02.04 | 21:40

  I Arløse er der hidtil kun registreret en frihedskæmper, den 25-årige Erik Frederik Nielsen. Rettelse: rigtig navn er Ernst Frederik Nielsen

10.04 | 21:27

Det er sjælden vi får oplysninger fra kirkebogen, der viser os et billede af de ulykkelige, der kommer af dage og de gamle, der var henvist til nådens brød.