Pastoratets degne og skolelærere
Degne

I Herredsbogen 1575 nævnes Per Degn i Vindinge. 
         Ca. 1620 er Peder Nielsen degn i Vindinge. Han dør 1633.
         Hans efterfølger er Hans Olufsen. Født 1595 og student fra Slagelse Latinskole 1617.  Han tiltræder degneembedet 1633 og gifter sig 29. maj 1636 med formandens datter. Hun dør 1638 og han 1657. 
         I 1658 overtager Niels Farum embedet. Han er søn af sognepræsten i Farum Martin Hafn. Født 1630 og Student fra Frederiksborg 1662. Han gifter sig med den tyve år ældre Annitze Becker. Begge dør i 1679. 
         Afløseren bliver Peiter Müller. Født i Næstved 1655. Hans far er borger Caspar Müller. Student 1676 og degn 1679. Fik ved skyldsætningen 2 tønder 2 skæpper, 1 fkr. og 1 alb. Hartkorn. Døde og skifte 9. februar 1717. Forinden var hustruen død. Eneste arving var sognepræsten i Høve Caspar Müller. Født i Høve 1683 og død 1735. 
        

Stridbar degn

  Kaldet 1717 blev Christian Pedersen Mariager.  Født 1682 og student fra Ålborg 1703.   Indehaver af Embedet  fra 1717-1752.


Mads Svanning og de sidste degne

1752 blev Mads Svanning kaldet. Han var student fra Slagelse Latinskole og kom fra en stilling som skoleholder i Venslev. Hans far var degn i Hejninge. Mads blev student fra Slagelske Latinskole 1744.
          Fra 1747 til 1752 var han skoleholder i Venslev. I 1770 opgav han sin løn til 120 rigsdaler. Han døde 18, juni 1797.Han var gift to gange. Den 6. december 1747 giftede han sig med Anne Cathrine Prom, døbt 27. juli 1718 I Hyllested Kirke. Hun døde i 1754. 
         
29. november samme år giftede han sig med Maren Breum fra Sejerø.Hun døde hos sin svigersøn, gårdmand Christian Nielsen, i Menstrup 19. februar 1807 og begraves den 27. I kirkebogen står der: ”76 år gammel. Oprigtig og gudfrygtig".
         
Efterfølgeren blev den 21-årige sønderjyde Hans Elsberg. Han blev kun i embedet i tre år. Den sidste degn i Kvislemark var Seyer Jensen. Han virkede her fra 1807 og 16 år frem.

 

Knud Jørgensen

1829 tiltrådte den 29-årige ungkarl Knud Jørgensen stillingen som  kirkesanger og skolelærer i Kvislemark. Sin læreruddannelse havde han fået på Vesterborg præstegårds Seminarium. Det eksisterede fra 1802-31. 
         Husholdersken var den 30-årige Grethe Jørgensen. Endvidere var der et plejebarn, Morten Geertsen, 12 år og en ugift tjenestekarl, den 23-årige Søren Sørensen, på adressen.         
         Den 28. juni 1834 giftede han sig med  den ti år yngre Margrethe Jørgensdatter. Hun var datter af gårdmand Jørgen Folkersen, født og døbt i Gunderslev. Ved dåben blev hun båret af Ane Volquartsdatter, gårdmand Hans Nielsens hustru i Quislemark. Hun var Hans Nielsen plejedatter ved sin konfirmation. Forældrenes skæbne er foreløbigt ukendt. 
         Forlovere var gårdmand og sognefoged Christen Hansen og Dannebrogsmand Hans Nielsen. Begge ansete mænd i sognet.                      
         Brudeparret havde taget forskud på ægteskabets glæder. Fem måneder senere fik de deres første søn. I 1838 kom datteren Anne Hansine til verden, i 1840 sønnen Carl Erik, i 1842 en datter, som blev døbt Marie Sofie, og i 1844 sønnen Kristian Martin.
        

Brav mand
Da biskop J. P. Mynster kom på visitats i 1835, fik Knud Jørgensen det besyv, at han katechiserede meget godt. På det tidspunkt er der 46 børn i skolen.
          Efter den næste visitats i 1843 skriver biskoppen i sin dagbog, at han er en brav mand og katechiserer ret godt. Børnenes standpunkt i de forskellige fag bortset fra gymnastik gik fra meget godt til udmærket godt ved begge visitatser. I gymnastik fik de bundkarakter. 

         Knud Jørgensen foreslog skriftligt grev F. A. Holstein at afholde et skolekonvent. Greven gik med på ideen og afholdt udgifterne hertil. Lærerkonventet bestod af 22 medlemmer og mødtes en gang om måneden..
         Da formanden for Sogneforstanderskabet, Christen Hansen, døde i 1845, trådte Knud Jørgensen ind i sogneforstanderskabet. 
         To år senere døde han. Kun 45 år gammel.
På hans grav ved Kvislemark Kirkes veste gav blev sat et jernkors. Det står i dag - oktober 2012 - igen på sin oprindelige plads. 
         Endnu i 1943 havde han efterkommere i Fyrendal Sogn skriver Aage Lambert-Jensen i "Kvislemark-Fyrend al Skolevæsens Histoirie gennem over 200 år". 
         Enken gifter sig i 1848 med gårdmand Jens Pedersen, Arløse. Han dør 16. juli 1855 55 år gammel som gårdmand og sogneforstander. Hun viderefører gården og overdrager den til sønnen Carl Erik Jørgensen. 9. juli 1896 dør hun og begraves på Førslevs gamle kirkegård.
Nordmanden Bjarnesen

Haldor Bjarnesen blev født Reykjavik i 1782. Han blev skolelærer og ringer i Frederiksværn i Norge. Han fik seks  børn. De udvandrede alle til Sjælland. Den ældste søn Bjarne Jens Bjarnesen født 1812 i Frederiksværn  blev skolelærer i Sæby i ved Slagelse. 
         Jens Bech Bjarnesen blev født 1818 i Frederiksværn. blev som fem søskende født i Frederiksværn i Norge. Efter læreruddannelse på Jonstrup Seminarium blev han ansat ved Bisserup Skole i 1844.  Som sin seks år ældre bror valgte han at blive lærer.
Som lærer i den nye Bisserup Skole i 1844 oplevede han en visitats. Biskop Mynster skrev efter visitatsen:

          - Læreren Jens Bech Bjarnesen, 26 år, seminarist fra Jonstrup, skal ikke have lyst til skolefaget, men han har i den senere tid grebet det an med større iver, og synes at være en flink lærer. Han katechiserer ret godt.

          Skolelærer og organist Jens Bech Bjarnesen gifter sig i Fyrendal Kirke med jomfru Ida Petersen af Frederiksminde Skole, 18 år, 27. juni 1844. Forlovere er pastor Westengaard i Ørslev og skolelærer, organist og kirkesanger Fritz Petersen af Frederiksminde Skole. 

           Af kirkebogen fremgår det, at hun blev konfirmeret 18. april 1841 i Quislemark Kirke. Hun er datter af afdøde skolelærer og kirkesanger Peter Petersen og efterlevende hustru Mette Kirstine Nielsen – ulæseligt i Bisserup. Ida er ved konfirmationen 14 3/4 år; født 31. juli og døbt 3. august 1826 ifølge kirkebogen.  Pastor Tryde giver hende karakteren meget god for kundskaber og opførsel.   

           Ved folketællingen i 1850 er Jens Bech Bjarnesen blevet skolelærer i Kvislemark.

           4. marts 1852 fødes datteren Cecilie. Hun dør fire dage senere. Moderen Ida Georgine Bjarnesen dør 3. juli 1853. Knapt 27 år gammel.

           Ved den næste folketælling lever han som enkemand med sønnen Haldor Peter Bjarnesen. Han er født i Holsteinborg Sogn 4. april 1845. I 1855 bor han stadig hjemme hos faren på skolen. Søsteren opholder sig et andet sted. Han tager studentereksamen i 1865. Formentlig fra Roskilde Katedralskole. Bliver senere cand. theol.

           Ved folketællingen i 1860 har han forladt Kvislemark. Hans lillesøster Frederikke på 11 år bor hjemme. Hun er født i Kvislemark 8. november 1849.

           Skolens folkehold er i 1855 på tre tjenestefolk og en 31-årig daglejer fra Sverige.  Fem år senere er det kun på tre tjenestefolk. Den ugifte Marie Andersdatter figurerer i begge folketællinger blandt tjenestefolkene. Hun har nok været husholderske.

           Den 3. marts 1868 dør Jens Bech Bjarnesen og begraves på Kvislemark Kirkegård. Han blev kun 50 år gammel.

           4. maj 1872 bliver jomfru Frederikke Bjarnesen gift i Fyrendal Kirke med gårdmand Frederik Christian Thorsøe.

 

Sønnen blev præst
Jens Bech Bjarnesen blev som ung teologisk kandidat huslærer for Vilhelm Becks børn. Som præst arbejdede han for vækkelse på klar kirkelig og luthersk læremæssig grund. Becks linie. 
         På et eller andet tidspunkt fik Beck ham ind i Indre Missions bestyrelse. Han ville sikre sig, at der var nogen, som efter hans død ville arbejde for at holde Indre Mission i det gamle spor.
         Beck havde ønsket Jens Bech Bjarnesen skulle afløse ham som formand. Desværre blev Bjarnesen ramt af en hjerneblødning, der næsten lammede han. Men stillingen som redaktør af Indre Missionstidende kunne han godt bestride. Det gjorde han fra 1902 til sin død i 1905 i Gudum Præstegård ved Lemvig.
Sognets lærere 1933

FREDERIKSMINDE SKOLE

Pedersen, Jens Axel,   Førstelærer, f. 26. Jan. 1876 på Strynø; Søn af Skrædder P. og Hustru Ane, f. Jensen; gift med Inger Marie P. Skaarup Sem. 1910; 1. Nov. 1913 Førstelærer Frederiksminde Skole.

 

KVISLEMARK SKOLE,

Jensen, Anders Laurits, Enelærer; f.  3. Aug.1869 i Nr. Snedstrup, Præstø; Søn af Gdrj. Hans J. og Hustru Mariane, f. Larsen; gift m. Dagmar Frederikke, f. Nielsen, f. 24. Sept. 1875 i Kvislemark. Vordingborg Sem. 1891; 1. April 1905 Enelærer Kvislemark Skole. Litt. Arb.: Min første Læsebog.

 

SKAFTERUP SKOLE.

Wøldike Nielsen, H., Enelærer; f. 18. Marts 1888. Haslev Sem. 1910; Enelærer Skatterup Skole.

 

TORNEMARK FORSKOLE

Stubbe Teglbjærg, Marga Dorthea, Frk.,  Forskolelærerinde; f. 12. Juli 1890 i Valby, Kbhvn.; Datter af Godsassistent ved Sorø Akademi Hans T. og Hustru Anne Kirstine, f. Larsen. Sorø Sem. 1915; Husholdningseks. fra Ankerhus v.  Sorø; 1915-19 Lærerinde St. Ebberup v. Sorø; 1919 Næsby v. Sorø; 1. April 1922 Forskolelærerinde Tornemark Forskole; Lærerinde v. Aftenskolen i Tornemark. 

 

SKAFTERUP POGESKOLE

Nielsen, Karen Marie, Frk. , Lærerinde; f. 8. Febr. 1909 i Tornmark pr. Sandved; Datter af Mejeribestyrer Rasmus N. og Hustru Dorthea, f. Jensen. 1. Juli 1930 Lærerinde Skafterup Pogeskole; Organist i Fyrendal; Medl. Af Afholdsforeningens Bestyrelse.

 

Kilde: Dansk Skole-Stat, Bind II, Under Redaktion af Professor N. A. Larsen, København Arthur Jensens Forlag 1933.

Enelærer Lauritz Jensen

Anders Laurits Jensen. Død 18. november 1951 i Sandved. Begravet 24. november 1951. Pensioneret lærer (enelærer). Sandved var sidste bopæl. Sidste fælles bopæl med afdøde hustru Dagmar Frederikke Marie Nielsen var Kvislemark Skole. Født 3. august 1869 i Smidstrup, Snesere Sogn. Søn af gårdfæster Hans Jensen og hustru Mariane Larsen, Smidstrup. 

Dagmar Frederikke Marie Jensen, født Nielsen. Død 1. november 1934. Begravet 6. november 1934 på Kvislemark Sogns Kirkegård.Gift med enelærer i Kvislemark Anders Laurits Jensen, hvor sidste fælles bolig var.Datter af enelærer Jens Nielsen og hustru Ane Larsen, Kvislemark. Født i Kvislemark Sogn 24. september 1875.

Enelærer Lauritz Jensen med familie.
Beskeden lønning
I cirkulære af 9. december har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen udtalt, at en lønning af 800 kr. må anses som den mindste for andenlærere og biskolelærere på landet. 
         800 1901-kroner svarer til 52.872 2011-kroner.
Skafterup
I 1723 var Niels Pedersen , Skolemester, fæster under Holsteinborg.

| Svar

Nyeste kommentarer

04.03 | 09:33

Årene 1940 til 1945 må aldrig glemmes

21.07 | 17:12

Den eneste vej til himlen.

Hvis Vi vil gå til uvidende sted, at vi ikke kender vejen til uvidende sted,
Vi har brug for person, at han nogensinde går til dette sted eller person fra det sted
hente os, så vi går ikke vild
Denne måde at tænke på er meget r

02.04 | 21:40

  I Arløse er der hidtil kun registreret en frihedskæmper, den 25-årige Erik Frederik Nielsen. Rettelse: rigtig navn er Ernst Frederik Nielsen

10.04 | 21:27

Det er sjælden vi får oplysninger fra kirkebogen, der viser os et billede af de ulykkelige, der kommer af dage og de gamle, der var henvist til nådens brød.