Ljungen
Det forsvundne sølvbæger
Grev F. A. Holstein udsatte engang en præmie i form af et sølvbæger4 for den bedste udgrøftning af af Tornemark Ljung. Dette bæger blev opbevaret i en glasmontre i Frederiksminde Centralskole fra 1943. 
         Oplysningen står i  Aage Lambert-Jensens bog "Kvislemark-Fyrendal Skolevæsens Historie gennem 300 år", som udkom i 1943.
         22. november 2012 oplyste skolesekretær Susanne Vibeke Jensen, Grønbroskolen, at  skolen desværre ikke havde kendskab til omtalte bæger.

         ” Da Tornemark skole lukkede, blev det hele overført til Førslev skole, og da Førslev skole lukkede,  blev der virkelig ryddet ud med loppemarkeder o.l. Vi har forespurgt vores tidligere skoleleder Poul Møller, som både har været ansat på Førslev og Grønbro skole, men han kender ingenting til det”.

           Gåden er løst nu. Bægeret står på Fuglebjerg Arkivet. Tak til Bertel Hansen, Arløse, for den oplysning.         

         

Longen 1855
I "Efterretninger om gejstlige Embeder" er der forskellige oplysninger ljungen, som her kaldes longen.
         "Præstegårdens Tilliggender var ansat til ...Tørvelongen 1 Skp., 1 Fdk. og 23/4 Album" Areal 150 Tdr. Land Ager og Eng, 10 Tdr. Land Long..Græsningen paa Longen bortforpagtet for 6 Rdl. Til Gaardens Behov er Tørvemosen "uopskjærlig" "..
 
Tørveskæring

Den 1. juli 1891 skrev Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet til stiftsøvrigheden et brev om tørveskæring i Ljungen. Det var åbenbart et svar på en ansøgning sendt af den daværende sognepræst Peter Guillamore Hansen. 
      Det fremgår af brevet, at sognepræsten og forpagteren allerede havde ret til at skære 100.000 stk. tørv om året. Brevet gav sognepræsten ret til at skære yderligere 100.000 tørv om året de næste fem år og sælge dem. Til gengæld skulle han anlægge en vej gennem mosen og hvert år planere 4 skæpper land. 
      Tilladelsen lød ordret:

      ”----

      I anledning heraf skulle ministeriet tjenstligst melde til behagelig efterretning og videre bekendtgørelse, at det herved tillader, at der udover de normerede 100.000 stk. tørv til andrageren og forpagteren skæres til bortsalg i år 100.000 stk. tørv til andrageren og de følgende 5 år af den nuværende beneficiarrii embedstid 400.000 stk. tørv hvert år, mod at andrageren forpligter sig til at lægge en vej gennem mosen samt til hvert år at planere indtil 4 skæpper land af mosen, således at såvel skæringen som planeringen foregår efter en forud lagt plan , der som tilbudt af vedkommende, udarbejdes af de tre mænd, hvis erklæring har medfulgt sagen, nemlig forpagter Thiele af Fuirendal og gårdejerne H. C. Henriksen og H. Kristoffersen af Tornemark, af hvem også stadig kontrol med planens gennemførelse i henhold til deres derom ligeledes gjorte tilbud bliver at føre og attest om resultatet årlig at indsende til stiftsøvrigheden. Af provenuet efter behørigt regnskab vil forlods være at afholde udgifterne ved vejens anlæg og mosens planering samt ved skæringen af de til salg bestemte tørv og af præstens tørvedeputat , medens af resten af de trefjerdedele blive at inddrage blandt stiftets offentlige midler til forrentning til fordel for sognekaldet, hvorimod en fjerdel overdrages til andrageren til rådighed”.

     

I dag er Ljungen tilgroet. Alle spor af en vej, som fra vest fører ind i mosen er væk. Før 1971 lå der en bred bjælke over grøften her.
Provenu fra tørvegravning
28. februar indsendtes provenuet af tørvesalget til forrentning for embedet blandt stiftsmidlerne.. Det udgjorde 122 kr.
Udsnit af Liber Daticus 1893.

Bertel Hansen 15.03.2015 20:42

Jeg mener bestemt, at det "forsvundne sølvbæger" befinder sig på Lokalhistorisk Arkiv i Fuglebjerg.

Søren Petersen 30.01.2015 01:01

Jeg boede på Lungen i min barndom - - et dejligt sted i sommerhalvåret. Mine forældre var Henry og Sigrid Petersen.

| Svar

Nyeste kommentarer

04.03 | 09:33

Årene 1940 til 1945 må aldrig glemmes

21.07 | 17:12

Den eneste vej til himlen.

Hvis Vi vil gå til uvidende sted, at vi ikke kender vejen til uvidende sted,
Vi har brug for person, at han nogensinde går til dette sted eller person fra det sted
hente os, så vi går ikke vild
Denne måde at tænke på er meget r

02.04 | 21:40

  I Arløse er der hidtil kun registreret en frihedskæmper, den 25-årige Erik Frederik Nielsen. Rettelse: rigtig navn er Ernst Frederik Nielsen

10.04 | 21:27

Det er sjælden vi får oplysninger fra kirkebogen, der viser os et billede af de ulykkelige, der kommer af dage og de gamle, der var henvist til nådens brød.